Elmas Mehmet Paşa
Elmas Mehmet Paşa
Elmas Mehmet Paşa
Kanijeli Siyavuş Paşa

Kanijeli Siyavuş Paşa (d. ? – ö. 1602) III. Murat saltanatı döneminde 1582-1584, 1586-1589 ve 1592-1593 yıllarında üç dönem sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Yaşamı
Aslının Hırvat ya da Macar olduğu sanılmaktadır.

Endurun’da saray eğitimi ile yetişmişti. Endurun’dan çıkma yaptığı zaman “hazine kethüdası” görevi verildi. 1567’de “büyük imrahor” görevine atandı. 1669’da ise “Yeniçeri Ağası” oldu. Daha sonra “Rumeli Beylerbeyiliği”ne getirildi. Kubbealtı veziri olduktan sonra 1580’de II. Selim’in en küçük kızı olan Fatma Sultan ile evlendi.

24 Aralık 1582’de Koca Sinan Paşa yerine birinci defa sadrazam oldu. Kafkasya seferine serdar olarak atanmayı bu görevinin bir kısmının fazla olduğunu iddia ederek kabul etmedi. Bu yüzden, bu sefere serdar tayin edilen Özdemiroğlu Osman Paşa askeri disiplinde zorluk çekti. Ayrıca İstanbul’da kalan kapıkulları da bundan memnun olmadılar. Askerin bu hoşnutsuzluğu yanında kapıkulu sipahilerine verdiği birer akça terakkiyi de asker az bulup kabul etmedi. Şikayet için Divana çıkan kapıkulu sipahi askerleri divanda Sadrazam Sivayuş Paşa’yı tahkir ettiler. Bunu haber alan padişah III. Murat Sivayuş Paşa’yı sadaretten azletti ve yerine Özdemiroğlu Osman Paşa sedarete getirildi. Peçevi ayrıca Sivayuş Paşa’nın Özdemiroğlu’nun Kafkas seferinde başarısı ile Kırım hanı isyanını bastırması dolayısıyla kazandığı muvaffakiyetleri kıskandığını yazmaktadır.

Sadrazam Özdemiroğlu Osman Paşa Sadrazam olduktan sonra da 1584’de serdar olarak İran üzerine sefere cikti ve Tebriz’i isgal etmeyei başardı. Ama 29 Ekim 1584’de bu seferde iken hastalanıp öldü. Yerine Aralık’ta ikinci vezir olan Hadim Mesih Mehmed Paşa sadrazam oldu. Ama Nisan 1584’de reisülkittap Hamza Efendi ile mücadeleye girişip istediği gibi reisülkitabı sultan görevden ayırmayi kabul etmeyince, Hadim Mesih Mehmed Paşa sedaretten istifa etti. Böylece Kanijeli Sivayuş Paşa ikinci defa sadrazamlığa getirildi.

İkinci sadrazamlığında da Sivayuş Paşa askerlerle çatışmaya girişti. Ülkenin devamlı savaşlar dolayısıyla malî durumu bozuktu ve beklenen vergi gelirleri harcamalara yetişmemekteydi. Bu nedenle Sivayuş Paşa metalik paranın ayarını bozarak gelir sağlamaya çalıştı. Fakat bu tahşiş edilmiş akçe askere verilince 1589’da ortaya bir kapıkulu sipahi isyanı çıktı. Bu isyan sırasında sipahiler Sultan müsahibi beylerbeyi Mehmed Paşa’yı öldürdüler. Bu hadiseyi önlemeyemediği için Sivayuş Paşa sadrazamlıktan azledildi.

1591’de Ferhat Paşa sadrazam iken Erzurum ahalisi orada bulunan yeniçerilerden şikayet etmiş ve sonra da oradaki yeniçeri kışlalarına hücum edip arbede çıkardılar. Bunun haber İstanbul’a gelince İstanbul’daki yeniçeriler çorbalarını içmeyip isyan ettiler. Bunun nedenini soran Sultan’a Ferhat Paşa durumun ciddiliğini küçümseyen yanlış bilgi verdi. Fakat gerçek 1592’de ortaya çıkınca sultan Ferhat Paşa’yı sedaretten ayırdı ve yerine üçüncü defa Sivayuş Paşa sadrazam olarak görevlendirildi.

Sivayuş Paşa’nın üçüncü sedareti sırasında da kapıkulu askeri ile arası açıldı. 1593’de kapıkulu suvari askerlerine maaş dağıtılması sırasında kapıkulu sipahileri yine isyan ettiler. Bu üçüncü başvezirlk döneminde üçüncü defa sipahi çıkması sadece bir idarecilik noksanlığı olarak görülmedi ve Sivayuş Paşa’nın “uğursuz” olduğu isnat ve ithamlarına yol açtı. Sivayuş Paşa sadaretten ve devlet idaresinden emekliye ayrıldı, yerine Sinan Paşa üçüncü defa sadrazam yapıldı.

Bundan sonra Siyavuş Paşa devlet hayatından çekilmiş şekilde İstanbul’da 10 yıl daha yaşadı. 1602 yılında İstanbul’da vefat etti. Eyüp’daki Sokollu türbesinin karşısında bulunan kendi türbesine gömülmüştür.