lale devri
Lale Devri

1718 Pasarofça Anlaşması ile başlayıp 1730 yılında Patrona Halil İsyanına kadar süren döneme lale devri denmiştir. O dönemde Osmanlı’nın zevki sefa dönemi olduğu kabul edilir. Bu devrin padişahı III. Ahmet Sadrazamı ise Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. Bu dönemde bazı yenilikler yapılmıştır.

Bu Dönemde Yapılan Yenilikler
-Avrupa başkentlerine geçici elçilik heyetleri gönderilerek batıdaki gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı.(İlk geçici elçi Parise gönderilen 28 Çelebi Mehmet Efendidir.)

-İbrahim Müteferrika ve Sait Efendiler tarafından İstanbul’da ilk Türk matbaası kuruldu.Matbaada ilk basılan eser ”Vankulu Lügati”dir.

-Yalova’da kağıt fabrikası kuruldu.

-İstanbul’da birçok saray, köşk, çeşme, yapıldı. Sivil mimari gelişti.

-İstanbul ve Selanik’te kumaş, İstanbul, İznik ve Kütahya’da çini atölyeleri açılarak yerli malı kullanımına önem verildi.

-İstanbul’da birçok kütüphane açıldı.

-Bir tercüme heyeti oluşturularak doğu klasikleri Türkçe’ye çevrildi.

-Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü kuruldu (Tulumbacılar Ocağı)

-İlk kez çiçek aşısı yapıldı

Bütün bu gelişmelere karşılık lüks ve israf arttı. Yeni vergiler koyulması  ve savaşlardaki başarısızlıklar tepkilere neden oldu. Bunun sonunda  Patrona Halil isyanı ile Lale Devri sona erdi.